Duyurular

Personel Alım Sınav Sonucu

20.12.2012 Perşembe günü saat 09:00’da yapılan mülakat sınav sonucunda adayların başarı sıralaması Mülakat komisyonunca aşağıda belirtilmiştir.

1 – Damla KARABELOĞLU

2 – Eyüp ERKURT

3 – Saniye ŞENYÜZ

4 – Murat ŞAHİN

5 – Talip MANGAL (Katılmadı)

Bu sıralama sonucuna göre vakfımızda Büro Görevlisi olarak Damla KARABELOĞLU’nun başlatılmasına karar verilmiştir.

DUYURU

Vakfımıza yapılan iş başvurularında 17.12.2012 Pazartesi günü Saat 17:00’a kadar vakfımıza evraklarını teslim eden adaylardan KPSS P3 puan türünde en yüksek puan alan 5 adayın ismi aşağıda sunulmuştur.

S.No.

Adı Soyadı

İkamet İli

KPSS P3 Puanı

1

Murat ŞAHİN

Yozgat

90,74

2

Talip MANGAL

Yozgat

89,81

3

Eyüp ERKUNT

Çorum

87,77

4

Damla KARABELOĞLU

Ankara

87,41

5

Saniye ŞENYÜZ

Samsun

86,73

Adayların Mülakat sınavı için 20.12.2012 Perşembe günü Saat 09:00’da Vakıf Müdürlüğünde hazır bulunmaları rica olunur.

Ayrıntılı Bilgi : Turan Kaya – Vakıf Müdürü

Personel Alımına Dair Açıklama

AÇIKLAMA

Vakfımıza telefon yolu ile yapılan bilgi sormada yaşanan yoğunluk nedeni ile aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Başvurularını http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinde bulunan SYDV personel alım ilanları kısmından online olarak yapan adaylardan aşağıda belirtilen evrakları 17.12.2012 PAZARTESİ günü saat 17:00 ye kadar vakfa bizzat teslim eden ve geçerli Kpss-3 puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlayarak beş aday sözlü mülakata çağrılacaktır.Mülakat listesi 18.12.2012 günü http://bogazliyansydv.gov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
2 – Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
3 – KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi
4 – Adli Sicil Belgesi
5 – Diploma Fotokopisi
6 – Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi
7 – Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
8 – Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge (Terhis Belgesi)
9 – Sağlık Raporu (Herhangi bir Sağlık Kuruluşundan alınan)

Personel Alım İlanı Aşağıdaki Şekilde Düzenlenmiştir. (Adayların Dikkatine)

BOĞAZLIYAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şartları tutan adaylar arasından yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre 1 (Bir) adet Büro Görevlisi unvanlı personel istihdam edilecektir.
İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı
İşin Süresi: Belirsiz Süreli ( Üç Ay denemeli )
Personelin Unvanı: Büro Görevlisi
İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 (Bir)

A – ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Alınacak adayın aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7. 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumundan mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartlan aranır.

B – ÖZEL ŞARTLAR
1. Boğazlıyan ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Sınavda başarılı olan aday İçin geçerli)
2. Sınavda başarı olup işe başlayan adayla işe başladıktan sonra üç yıl içerisinde işten ayrılmayacağına dair tazminat hükümlü ayrıca özel bir sözleşme imzalanacaktır.
3.Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.
4. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Dreamweaver v.b. ) kullanabiliyor olmak.

C – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
1- Başvurular 06.12.2012 tarihinde başlayıp 13.12.2012 tarihinde saat 17:00 de sona erecektir.
2- Başvuruda bulunacak adayların, başvurularını http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/tr/ adresinde bulunan SYDV personel alım ilanları kısmından online olarak yapmaları gerekmektedir.
3- Belirtilen adrese yapılacak müracaat sonucunda Başvuru sahipleri arasından Mülakata çağrılacak adaylardan istenilen belgeleri  17.12.2012 PAZARTESİ günü saat 17:00 ye kadar  vakfa bizzat teslim eden ve geçerli Kpss-3 puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlayarak beş aday sözlü mülakata çağrılacaktır.Mülakat listesi 18.12.2012 günü www.bogazliyansydv.gov.tr  adresinde yayınlanacaktır.
4- Sözlü mülakat sınavı Sosyal yardımlar Genel Müdürlüğünce belirlenen mülakat komisyonu tarafından 20.12.2012 Perşembe günü saat 09:00’da Vakıf Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
D – SÖZLÜ MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
1- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
2 – Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
3 – KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi
4 – Adli Sicil Belgesi
5 – Diploma Fotokopisi
6 – Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi
7 – Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
8 – Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge
9 – Sağlık Raporu

E- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1- Mülakat komisyonunca Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
2- Yapılan incelemede Başvurusu kabul edilen adaylar, sözlü mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak başarılı kabul edilen aday 21.12.2012 Cuma günü Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli heyeti tarafından onaylanan isim aynı gün vakfın www.bogazliyansydv.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanla 24.12.2012 Pazartesi günü saat 17:00 kadar Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır.
3 – Sözleşmeyi imzalayıp genel müdürlükçe ataması yapılan personelin görevine başlamaması yada aranılan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması halinde ataması iptal edilecektir.
4- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

F – İLETİŞİM BİLGİLERİ
Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:1.Boğazlıyan /YOZGAT
Tel: 0 (354) 6451040– Fax: 0 (354) 6453542
www.bogazliyansydv.gov.tr